Charles Vögele

gepubliceerd 09-06-2014 21:20, Laatste wijziging: 28-08-2014 14:01
Merken: Charles Vögele

Stuur je mail naar: shop@charles-voegele.nl

Of tweet je merk:

#CharlesVogele volgens #checkjemerk vinden jullie leefbaar loon voor kledingarbeiders niet belangrijk. Hoe zit dat? bit.ly/1AXg8Um

Ons oordeel over Charles Vögele

Zwart: geen verantwoordelijkheid, bedrijven die vrijwel niets doen om ervoor te zorgen dat werknemers een leefbaar loon krijgen.
Lees het hele bedrijfsprofiel in ons rapport 'Loon naar werken?'

Charles Vögele Trading AG

Merken: Charles Vögele

Standpunt van Charles Vögele over een leefbaar loon

We implementeren in onze internationale toeleveringsketen de gedragscode van BSCI (Business Social Compliance Initiative). Deze gedragscode verplicht ons tot het betalen van het wettelijk minimumloon. Dit wettelijk minimumloon zou moeten voorzien in de basisbehoeften van arbeiders en in een beschikbaar inkomen voor onvoorziene uitgaven. Omdat dit vaak niet het geval is, ondersteunen we via BSCI de activiteiten die zijn gericht op de betaling van een leefbaar loon.

We willen nadrukkelijk onderstrepen dat een holistische aanpak bij het streven naar een eerlijke beloning van arbeiders van essentieel belang is. In deze context is het belangrijk om zowel de kwalitatieve als de kwantitatieve aspecten van lonen mee te nemen (...) zoals de wijze van betaling, tijdige en formele betaling van lonen, het meewegen van vaardigheden en opleiding van arbeiders bij de bepaling van de lonen en een gelijke behandeling van fulltime, parttime- en stukloonarbeiders.”

Wat wij vinden

Charles Vögele heeft de antwoorden van BSCI gewoon herhaald, zonder verder in te gaan op de kwesties. Het bedrijf verschuilt zich achter BSCI en schuift de verantwoordelijkheid voor het respecteren van arbeids- en mensenrechten af op deze organisatie. Nergens blijkt uit de antwoorden die het bedrijf heeft verstrekt dat ze zich serieus inzetten voor betere loonomstandigheden in hun toeleveringsketen en het verhogen van de lonen tot het niveau van een leefbaar loon.

Benchmarks voor leefbare lonen?

Nee.

Empowerment van arbeiders

Charles Vögele verwees ons naar de gedragscode van BSCI, waarin de standpunten met betrekking tot vrijheid van vereniging zijn opgenomen. Deze code is zichtbaar in de fabrieken van zijn leveranciers.

Charles Vögele zegt: “Een gepaste informatievoorziening en de training van fabrieksarbeiders (omtrent vrijheid van vereniging en het recht op collectieve onderhandeling) zijn verantwoordelijkheden van de fabrieksleiding, die volgens de gedragscode van BSCI verplicht is om aan deze vereisten te voldoen.”

Het is niet bekend wat deze trainingen inhouden en ook niet of de leveranciers van het bedrijf daadwerkelijk deelnemen aan de trainingen die door BSCI worden aangeboden aan de fabrieksleiding.

Betrokkenheid en praktijken

Charles Vögele zegt: “De berekening van een lokaal leefbaar loon is onderdeel van de BSCI-audit en gebeurt volgens de SA8000-methode. Deze methode wordt gebruikt voor het analyseren van het verschil tussen de huidige lonen en het leefbare loon (Gap-analyse) en voor de corrigerende actieplannen die na afloop van elke BSCI-audit aan de fabrieken worden verstrekt. Hierin staan de stappen die moeten worden ondernomen om de lonen op het niveau van een leefbaar loon te brengen.”

Het bedrijf beantwoordde geen verdere vragen over de huidige loonniveaus in leveranciersfabrieken en over het beleid en de praktijk op het gebied van inkoop. Charles Vögele zegt dat deze informatie vertrouwelijk is en gevrijwaard van toetsing.

Samenwerking

Charles Vögele verwees ons naar de strategische documenten op de website van BSCI. Met betrekking tot leefbare lonen verklaarde het bedrijf: “Volgens BSCI kunnen lonen voor arbeiders via lokale wetgeving en onderhandelingen tussen sociale partners op een duurzame manier worden verhoogd. Om invulling te geven aan dit belangrijke concept, is BSCI betrokken bij een netwerk van rondetafelgesprekken (...)” Er zijn geen details bekend over de inhoud van deze rondetafelgesprekken en het is ook niet bekend of leveranciers van Charles Vögele eraan deelnemen.

Charles Vögele werkt niet gezamenlijk met multistakeholderinitiatieven, vakbonden of ngo’s aan concrete activiteiten die moeten leiden tot leefbare lonen. Het bedrijf rapporteert niet in het openbaar over loonsituaties en eventuele maatregelen en geboekte vooruitgang ten behoeve van hogere lonen in zijn toeleveringsketen.

Strategie

Charles Vögele zegt: “De betaling van een leefbaar loon is een doelstelling voor de lange termijn en wordt op fabrieksniveau nagestreefd. Via BSCI werken we met elke fabriek afzonderlijk, omdat de ene fabriek dichter bij het invoeren van een leefbaar loon is en beter in staat is om dit te bereiken, dan de andere. Er zijn dus verschillende maatregelen en ingrepen nodig. Het gaat bij deze strategie in het algemeen om een stapsgewijze aanpak, zoals aangegeven door BSCI. Het BSCI is actief lid van het Fair Wages Network en gelooft in een holistische aanpak van de verbetering van arbeidsomstandigheden en beloningen voor arbeiders.”

Noch Charles Vögele, noch BSCI heeft publiekelijk gecommuniceerd over een duidelijke strategie met meetbare benchmarks en een planning voor het bereiken van een leefbaar loon.

Productieoverzicht

Aantal leveranciers: Charles Vögele zegt dat deze informatie vertrouwelijk is en gevrijwaard van toetsing.

Voornaamste productielanden: Azië (90%) – onder te verdelen in China (17%), Bangladesh (41%), India (9%), Pakistan (1%), Indonesië (2%), andere Aziatische landen (19%) – Europa (10%).

Charles Vögele publiceert geen volledige, openbare lijst met namen en adressen van leveranciersfabrieken.

Onze opmerkingen

Charles Vögele schuift de verantwoordelijkheid voor verantwoord ondernemen en het respecteren van mensenrechten grotendeels af op het BSCI.

Het BSCI onderkent in grote lijnen het recht op een leefbaar loon, maar verplicht zijn leden niet tot het betalen van leefbare lonen in hun toeleveringsketens. In de openbaar beschikbare strategische documenten verwijst het BSCI naar de verantwoordelijkheid van de overheden, vakbonden en ngo’s voor het invoeren van een leefbaar loon. Maar bedrijven moeten ook hun eigen inkooppraktijk analyseren en hun prijsstructuur en productietijden aanpassen, zodat het voor fabrieken mogelijk wordt om leefbare lonen te betalen. Wat dit betreft, onderneemt het BSCI geen enkele actie.

BSCI wil zich richten op “de kwalitatieve en de kwantitatieve aspecten” van het uitbetalen van lonen. Het is zeker belangrijk dat arbeiders tijdig worden betaald en ook dat hun lonen aansluiten bij hun vaardigheden, maar de salarissen zijn tegenwoordig zo laag dat het belangrijkste probleem voor de meeste fabrieksarbeiders is dat ze zich niet eens primaire behoeften zoals voldoende voeding kunnen veroorloven. Wereldwijd is er een aanzienlijke loonsverhoging nodig in de kleding-, schoenen- en textielfabrieken. Daarom moeten merken hogere prijzen betalen aan hun leveranciers. Noch BSCI, noch Charles Vögele wil zich vastleggen op dergelijke stappen.

Nergens blijkt uit de antwoorden van Charles Vögele dat het bedrijf – in samenwerking met leveranciers, arbeiders, vakbonden en ngo’s – werkt richting praktische stappen voor de invoering van een leefbaar loon in zijn eigen toeleveringsketen. Het bedrijf maakt zich nauwelijks sterk voor verbeterde rechten van de arbeiders in zijn eigen wereldwijde toeleveringsketen.

Charles Vögele vertrouwt geheel op de standpunten, standaarden, activiteiten en audits van BSCI, en geeft geen blijk van enige eigen inspanning ten behoeve van een leefbaar loon. Om daadwerkelijke veranderingen tot stand te brengen in de leveranciersfabrieken is er meer nodig dan het afschuiven van verantwoordelijkheden op een initiatief als BSCI. Charles Vögele moet zelf verantwoordelijkheid nemen voor zijn wereldwijde toeleveringsketen en investeren in initiatieven die ertoe leiden dat de rechten van alle arbeiders in die toeleveringsketen worden gerespecteerd. Daartoe hoort ook het recht op een leefbaar loon.