New Look

gepubliceerd 09-06-2014 21:20, Laatste wijziging: 28-08-2014 14:37
Merken: New Look
New Look

New Look logo

Stuur een mail via het contactformulier op http://www.newlook.com/furniture/contact_us.jsp

Of tweet je merk:

@NewLookFashion volgens #checkjemerk staat leefbaar loon kledingarbeiders op agenda maar is er nog niks gedaan.Hoe zit dat? bit.ly/1AXg8Um

Ons oordeel over New Look: 

Oranje: enig initiatief, er wordt wel gewerkt aan een leefbaar loon, maar overtuigend is het niet.
Lees het hele bedrijfsprofiel in ons rapport 'Loon naar werken?'

New Look

Merken: New Look

Standpunt van New Look over een leefbaar loon

We geloven in een stapsgewijze verhoging van de lonen tot het niveau van een leefbaar loon, met de nadruk op de ontwikkeling van methodologieën en benaderingen die daadwerkelijk leiden tot hogere lonen. Deze lonen zijn in veel contexten niet op het niveau van een leefbaar loon, maar we kunnen wel aantonen dat er aanzienlijk hogere lonen in de zakken van de arbeiders terechtkomen.”

Wat wij vinden

New Look gebruikt tegenwoordig loonladders voor het benchmarken van lonen en onderneemt interessante activiteiten in China en Bangladesh. Er moet wel meer werk worden verricht op het gebied van de prijzen.

Benchmarks voor leefbare lonen?

Ja.

Empowerment van arbeiders

New Look zegt: “We hebben de managers in al onze vijftig fabrieken in Bangladesh getraind en geven de arbeiders in 24 fabrieken voorlichting over arbeidersrechten en de vrijheid van vereniging. Ook hebben we in 49 fabrieken personeelsraden opgericht. In China hebben we negen fabrieken geholpen met het oprichten van personeelsraden, terwijl we arbeiders in twintig fabrieken in India hebben voorgelicht over arbeidersrechten.”

Daarnaast werkt New Look momenteel aan “voorlichting over de vrijheid van vereniging voor bijna honderd fabrieken en leveranciers in Bangladesh, India en Turkije”.

New Look heeft ook een klachtenlijn voor arbeiders.

Betrokkenheid en praktijken

New Look gebruikt de loonladder van de Fair Wear Foundation voor het benchmarken van leefbare lonen, inclusief de benchmarks van de Asia Floor Wage (AFW). In China onderneemt New Look strategische activiteiten met twaalf fabrieken, waarbij de AFW als benchmark wordt gebruikt. Uit de resultaten blijkt dat 75 procent van de gemiddelde maandsalarissen in de fabrieken inmiddels hoger is dan de AFW.

Wat betreft de inkooppraktijken werkt het bedrijf onder meer aan een afslanking van het leveranciersbestand en gebruikt het intern een ethische scorekaart die wordt gebruikt voor inkoopbeslissingen.

Over de kortlopende contracten in Noord-India zegt New Look: “De afgelopen twee jaar hebben we met acht fabrieken samengewerkt om het probleem van de kortlopende contracten aan te pakken (...) Het resultaat is dat sommige fabrieken zijn begonnen met het verbeteren van de contracten door de arbeiders in loondienst te laten deelnemen aan een fonds voor sociale voorzieningen en de ESI (Employees’ State Insurance, staatsverzekering voor werknemers). Ook werken ze samen met lokale overheden aan het correct invullen van de papieren.”

Samenwerking

Ook werd melding gemaakt van vergaderingen met Cambodjaanse vakbonden waarbij bepaalde eisen van de vakbonden dankzij de bemoeienis van New Look werden ingewilligd door de fabrieksleiding.

New Look is lid van het Ethical Trading Initiative.

New Look zegt: “Elf van onze fabrieken nemen deel aan het programma Benefits for Business and Workers (BBW) − vijf in Bangladesh en zes in India. Dit is een samenwerkingsproject van acht retailers dat wordt ondersteund door het RAGS (Responsible and Accountable Garment Sector) Challenge Fund van het Department of International Development en wordt beheerd door Impactt (...) Al met al steeg het gemiddelde netto maandinkomen in Bangladesh met 7,63 procent (...) In India steeg het netto maandinkomen met 5,09 procent.” Ook was er een verlaging van het aantal werkuren. Deze resultaten waren te danken aan betere trainingen en productiviteitsverbeteringen.

Strategie

New Look zegt: “We pakken het probleem van lage lonen aan met een combinatie van maatregelen:

1. We trainen onze inkopers, zodat ze begrijpen wat de gevolgen van hun inkooppraktijken zijn voor arbeiders (...)
2.
Belangrijk is dat we langetermijnrelaties opbouwen met onze leveranciers (...)
3. We organiseren veel verbeterprojecten en trainingen voor de arbeiders en leidinggevenden op onze belangrijkste locaties. Zo begrijpt het management beter wat de behoeften van arbeiders zijn en verbeteren we hun vaardigheden en capaciteiten om aan deze behoeften te voldoen.

We implementeren ook twee projecten in India en Bangladesh waarbij arbeiders de beschikking krijgen over een bankrekening. Dit is van essentieel belang als de lonen hoger worden, omdat dit de kosten voor arbeiders drukt en ze voor een redelijke prijs gebruik kunnen maken van bankoverschrijvingen en spaarproducten.”

New Look voegt eraan toe: “In een fabriek in het Verenigd Koninkrijk testten we een methodologie waarbij de lonen van arbeiders worden verhoogd door de vaardigheidsniveaus te verbeteren en hier periodieke loonsverhogingen aan te koppelen. Dit project loopt nog, maar we zullen in de toekomst zeker verslag doen van de resultaten.”

New Look heeft voor zichzelf de volgende doelstellingen gesteld voor het komende jaar: “Samen met dertig belangrijke fabrieken in China werken aan het vaststellen van streefcijfers voor hogere lonen; voortzetten van de samenwerking met twaalf fabrieken in het programma RAGS BBW (Benefits for Business and Workers) in India en Bangladesh voor het bewaken en ondersteunen van loonsverhogingen, waarbij ernaar wordt gestreefd om het gemiddelde uurloon met tien procent te laten stijgen; ondersteunen van twee fabrieken in China om het gemiddelde uurloon met tien procent te laten stijgen.”

Productieoverzicht

Aantal leveranciers: 917 directe leveranciers.

Voornaamste productielanden: China (48%), Cambodja (14%), Bangladesh (12%), Verenigd Koninkrijk (7%), Moldavië (5%), Turkije (3%), India (3%), Vietnam (2%), Pakistan (2%), Roemenië (2%), overige landen (2%).

New Look publiceert geen volledige, openbare lijst met namen en adressen van leveranciersfabrieken.

Onze opmerkingen

New Look neemt deel aan het project Benefits for Business and Workers (in samenwerking met adviesbureau Impactt en met andere merken), dat is gericht op een vergroting van de fabriekscapaciteit en de verbetering van de communicatie en het probleemoplossend vermogen van de fabrieken. Een van de resultaten van het BBW-project is dat de lonen zijn gestegen als gevolg van productiviteitsverbeteringen, maar zoals we al wisten, zijn loonsverhogingen als gevolg van productiviteitsverbeteringen minimaal. De loonstijging van 7 procent in Bangladesh door een verbeterde efficiency is inderdaad een verhoging, maar omdat het minimumloon onlangs met tachtig procent werd verhoogd (na afloop van het project) en dit nog steeds niet in de buurt komt van een leefbaar loon, vinden wij dat er hier nauwelijks sprake is van een leefbaarloonproject. New Look en Impactt benadrukken echter dat de “transformationele verandering” en “meer zeggenschap voor arbeiders” ook belangrijke aspecten van het project zijn, ook al leidt het dan niet tot leefbare lonen. Wij hebben daar onze bedenkingen bij.

Ons tweede punt van zorg met betrekking tot het project is dat de nadruk op meer zeggenschap voor arbeiders niet in samenspraak met de vakbonden is gedaan. Verder is er in de verstrekte trainingsmaterialen geen aandacht voor de vrijheid van vereniging en vakbonden. Het programma is gericht op het “bouwen aan het idee van vrijheid van vereniging” door het wantrouwen van leidinggevenden ten opzichte van collectieve arbeidersvertegenwoordigingen weg te nemen. Daartoe wordt gebruik gemaakt van trainingsprogramma’s en wordt het management aangespoord om te onderhandelen met wettelijk verplichte personeelsraden. Hoewel dit op de korte termijn zeker kan helpen, leiden personeelsraden volgens ons niet tot structureel meer zeggenschap voor arbeiders. Het gevaar bestaat namelijk dat het management deze constructie gebruikt om niet te hoeven onderhandelen met vakbewegingen. Personeelsraden zijn alleen bevoegd om te onderhandelen over niet-wettelijke collectieve arbeidsvoorwaarden en geringe loonstijgingen, hebben niet het recht om vakbondsacties te organiseren om hun standpunten kracht bij te zetten, kunnen vaak geen onafhankelijke verkiezingen organiseren en zijn meestal beperkt tot afzonderlijke werklocaties. Daardoor kunnen leden niet deelnemen aan campagnes ten behoeve van de verbetering van lonen en arbeidsvoorwaarden op sectoraal, nationaal of regionaal niveau.

Kortom: op de lange termijn hebben arbeiders er niet zoveel aan. Het zou beter zijn om de activiteiten in het kader van het BBW-project meer te richten op samenwerking met vakbonden.

Naast de deelname aan het BBW-programma onderneemt New Look ook andere activiteiten ten behoeve van de vrijheid van vereniging en andere fabrieksprojecten. Dit is een goede zaak. Hun inspanningen om de problemen met kortlopende contracten in Noord-India aan te pakken, klinken interessant. We hopen dat deze activiteiten zich uitbreiden naar de fabrieken van New Look in Cambodja, waar dit probleem eveneens bestaat.

We zijn blij dat New Look nu ook gebruik maakt van de loonladder van de Fair Wear Foundation voor het benchmarken van leefbare lonen in de landen van zijn leveranciers. Het is ook indrukwekkend dat in China inmiddels leefbare lonen worden betaald. We hopen dat New Look zijn best doet om dit ook op grotere schaal te bewerkstelligen, en serieus gaat deelnemen aan projecten in dit kader. Het is hoe dan ook positief dat het bedrijf voor deze route lijkt te hebben gekozen. Nu is het zaak dat New Look zich daadwerkelijk gaat inspannen om de prijsbepalingen en de interne kostenberekeningen aan te pakken, zodat deze leefbare lonen ook kunnen worden uitbetaald.