Dit willen we dat de stuntsupers doen

gepubliceerd 10-02-2009 11:10, Laatste wijziging: 18-02-2014 16:42
Een leefbaar loon en goede behandeling van vrouwen hangen samen met andere belangrijke arbeidsrechten, zoals het recht op vakbondsvrijheid en arbeidszekerheid. Om tot een structurele, duurzame verbetering van de positie van de arbeiders te komen, vragen we de stuntsupermarkten dan ook een totaalpakket aan samenhangende maatregelen in te voeren.

De stuntsupers en hun leveranciers moeten:  

  • Een gedragscode aannemen met arbeidsnormen die gelijkwaardig of beter zijn dan die in de gedragscode van de Clean Clothes Campaign. Die code moet toepasselijk zijn op alle arbeiders in elk deel van de toeleveringsketen, zowel in de distributie en verkoop als de productie.
  • Die code implementeren, de naleving ervan controleren en verifiëren met directe betrokkenheid van vakbonden en arbeidsrechtenorganisaties in een geloofwaardig multi-stakeholderinitiatief, waarin die organisaties tot op de hoogste beslissingsniveaus vertegenwoordigd zijn.
  • Daarbij moet speciale aandacht uitgaan naar:

-Duidelijke, pro-actieve maatregelen om de vakbondsvrijheid te bevorderen. Alle arbeiders moeten het recht hebben om vakbonden of andere representatieve verenigingen op te richten of er lid van te worden, en om collectief te onderhandelen met werkgevers.

-De ontwikkeling van een methode om een leefbaar loon te bepalen en uit te betalen, en ondertussen onmiddellijke stappen om de lonen te verhogen. Een leefbaar loon moet gebaseerd zijn op normale werkuren en moet voor alle arbeiders gelden.

-De eliminatie van elk op sekse gebaseerde misbruik en discriminatie, met inbegrip van verschillen in werving, betaling, opleiding en promotie.

-De garantie dat de arbeiders die normale fabrieksarbeid uitvoeren, recht hebben op vaste tewerkstelling. Flexwerk mag niet misbruikt worden om de wettelijke rechten en voordelen waarop vaste werknemers recht hebben te ondergraven.

-De publicatie van namen en vestigingsplaatsen van hun fabrieken en de inspectieresultaten ervan.

-Het niet sluiten van fabrieken waar schendingen aangetroffen worden en zo weglopen van de problemen.

  • De impact evalueren van hun inkooppraktijken op alle arbeiders, stappen zetten om de negatieve impact op te heffen, en de resultaten van die evaluatie bekendmaken aan de arbeiders in de toeleveringsketen, hun vertegenwoordigers en het publiek.
  • De verkoopsprijzen op een verantwoorde manier bepalen. Daarbij dient te worden afgezien van publiciteit die consumentenverwachtingen omtrent onduurzaam lage prijzen schept.


Lees meer: 4. Dit willen we dat regeringen doen