Verklaring genderbeleid

gepubliceerd 17-02-2010 14:25, Laatste wijziging: 18-02-2014 15:13
De Schone Kleren Campagne zet zich ervoor in de levens en arbeidsomstandigheden van alle arbeiders in de wereldwijde kledingindustrie, waarvan het overgrote deel vrouw is, te verbeteren. Hierbij proberen wij de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen en seksediscriminatie waarmee kledingarbeiders geconfronteerd worden, aan te pakken.
Verklaring genderbeleid

Kledingarbeidsters in Bangladesh

Vrouwen in de kledingindustrie hebben meestal ongeschoold, slecht betaald en 'informeel' werk (waaronder bijvoorbeeld thuiswerk). Hun werk, zelfs als het geschoold is, wordt ondergewaardeerd of zelfs helemaal niet erkend, en slechts enkelen werken onder behoorlijke arbeidsomstandigheden en hebben opleidingsmogelijkheden. Vrouwelijke arbeiders hebben weinig te zeggen op hun werkplekken. Hun wordt vaak het recht ontzegd lid te worden van een vakbond of zich op een andere manier te organiseren. De ongelijke machtspositie van vrouwelijke arbeiders ten opzichte van hun werkgevers en mannen, zowel op hun werk als in hun gemeenschappen, ligt ten grondslag aan het onrecht en de problematiek waar vrouwelijke arbeiders mee te kampen hebben.

Vrouwelijke kledingarbeiders zijn meestal kwetsbaar, vooral als ze jong, immigrant of slecht opgeleid zijn. Ze werken vaak onder onveilige en ongezonde omstandigheden. De lange werkdagen, die typerend zijn voor de kledingindustrie, botsen vaak met het vermogen van de vrouwen om hun verantwoordelijkheden die ze geacht worden op zich te nemen in hun families en gemeenschappen, te vervullen.

De Schone Kleren Campagne vindt dat arbeidswetgeving rekening moet houden met de essentiële rol die vrouwen vervullen in huishoudens en gemeenschappen over de hele wereld wat betreft het ondersteunen en verzorgen van anderen; onbetaald werk dat ze verrichten in aanvulling op hun rol als betaalde krachten.

De Schone Kleren Campagne wil vrouwelijke kledingarbeiders helpen hun stem te laten horen en positieve verandering in hun leven tot stand te brengen.

De Schone Kleren Campagne campagne pleit voor de volledige implementatie van mensenrechten en ILO-arbeidsnormen in de productieketen van de kledingindustrie, in het bijzonder van die van vrijheid van vereniging en vrijwaring van discriminatie, en streeft ernaar om consumenten bewust te maken van de rol die vrouwelijke arbeiders spelen in het productieproces.

Om deze doelstellingen te verwezenlijken zal de Schone Kleren Campagne:

 • rekening houden met genderaspecten in al haar werkzaamheden, en problemen die te maken hebben met gender aanpakken;
 • gender een rol laten spelen in al haar activiteiten, in het bijzonder in beleids- en campagnewerk, en seksediscriminatie van vrouwelijke arbeiders extra aandacht geven;
 • zich inzetten om de ervaringen, behoeftes, en problemen van vrouwelijke arbeiders op elk niveau van de kledingproductie zichtbaar te maken, in het bijzonder van die aan de onderkant van de productieketen, zoals thuiswerkers, en zich inspannen voor de erkenning van hun status als arbeiders;
 • aanvullende juridische en campagne-strategieën inzetten om de rechten van vrouwen die in de kledingindustrie werken uit te breiden;
 • wereldwijde sociale en economische trends monitoren, en het bewustzijn vergroten over hun impact op de vrouwen die in de kledingindustrie werken.

Om onze ambities te verwezenlijken zal de Schone Kleren Campagne:

 • de solidariteit bevorderen en de band versterken tussen de vrouwen die kleren kopen, de vrouwen die de kleren maken en de vrouwen die kleren verkopen;
 • samenwerken met de (internationale) arbeidersbeweging en vrouwenorganisaties om meer rechten voor vrouwelijke arbeiders te verwerven en vrouwen in staat te stellen deel te nemen en leiderschapsposities te verwerven in vakbonden en maatschappelijke organisaties;
 • samenwerken met NGO’s, media en onderzoeksgroepen om de aandacht te vestigen op de arbeidsomstandigheden van vrouwen die werken in de kledingindustrie;
 • er bij kledingmerken en bedrijven in de productieketen op aan dringen dat ze ervoor zorgen dat alle kledingarbeiders hun (mensen)rechten kunnen uitoefenen, waaronder in het bijzonder het recht van vrouwen op decent work en gelijke beloning;
 • de internationale gemeenschap en de nationale overheden dringend verzoeken meer aandacht te besteden aan het belang van decent work en internationale arbeidsnormen in programma’s die erop gericht zijn vrouwen in kledingproducerende landen economisch te empoweren;
 • begrip over en kennis van gender issues stimuleren zodat beleid en prioriteiten afgestemd zijn op het verbeteren van de rechten van de vrouwen die werken in de kledingindustrie;
 • bewustzijn vergroten onder consumenten, vooral onder jonge vrouwen, over de relatie tussen de kleren die ze kopen en de levens van de vrouwelijke arbeiders die deze kleding maken, en over de voordelen van ethisch consumeren en slow fashion, dat kwaliteit van productie belangrijker vindt dan kwantiteit;
 • middelen verschaffen om het Schone Kleren Campagne netwerk en andere belanghebbenden te helpen effectieve strategieën te ontwikkelen om de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen aan te pakken;
 • onderzoek doen waarbij gebruik wordt gemaakt van een gendersensitieve aanpak, onder andere in onderzoeksontwerp, methodologie en analyse;
 • ervoor zorgen dat ons eigen interne beleid en manier van werken een afspiegeling vormen van onze commitment aan gelijke rechten voor mannen en vrouwen.

Rechten voor vrouwen en meisjes zijn door de Verenigde Naties erkend als mensenrechten. De Schone Kleren Campagne zal doortastend en ambitieus zijn om ervoor te zorgen dat de vrouwen die in de kledingindustrie werken deze rechten kunnen uitoefenen.